Premi Pintura Tat Vilà 2018

BASES GENERALS DE PARTICIPACIÓ
 
 
PARTICIPANTS I Podran participar totes les/els artistes majors de 18 anys.
 
TEMA I El tema és lliure
 
TÈCNICA I Podrà utilitzar-se qualsevol de les tècniques pictòriques i suports en què s'expressa l'art actual.
 
DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I La suma de la mida dels dos costats de la pintura no podrà superar els 240 cm, ni ser inferior a 140 cm. En el cas de que l'obra es presenti emmarcada, el marc no podrà superar el centímetre d'amplada. En cap cas s'acceptaran obres emmarcades amb vidre.
 
ENVIAMENT DE LES OBRES I Pel visionat i per la possible selecció de les obres pel jurat, les persones participants hauran d’inscriure's  a la pàgina web, de l’1 al 30 de juny de 2018, on hauran d'emplenar un formulari de dades, que consta:
 
·  Fitxa tècnica de l'obra.
·  Breu memòria d'aquesta.
·  Currículum de l'artista.
·  Imatges de l'obra amb una resolució de 300 ppd., en format TIFF o JPEG i d'una mida màxima de 10 MB.
 
Per qualsevol consulta sobre el procés d’inscripció adreçar-se al Mail [email protected]
 
SELECCIÓ DE LES OBRES FINALISTES I Entre les propostes rebudes, el jurat n’efectuarà una selecció que serà exposada a la sala del Traç de l’1 al 14 d’octubre de 2018, i entre les quals s'escollirà l’obra premiada.
 
LLIURAMENT DE LES OBRES I TRANSPORT I El Traç es posarà en contacte amb les persones finalistes a través d’un correu electrònic, durant el mes de juliol. Les obres s’hauran de presentar a:
 
Lloc: Traç. Centre d’Expressió Plàstica, carrer Paletes 3, Barcelona. 
Data entrega: entre el 10 i el 21 de setembre del 2018 
Horari recepció: de dilluns a divendres de 9 a 13h i 16 a 20h 
 
Serà condició indispensable que les obres siguin originals i no hagin estat presentades a un altre  concurs anteriorment. El Traç no es fa responsable de les despeses del transport; tant  de la tramesa com de la devolució, que aniran sempre a càrrec de l’artista, així com dels desperfectes que es puguin ocasionar en el trasllat de les obres. El Traç vetllarà per la bona conservació de les obres presentades sí bé no es fa responsable de cap desperfecte que pugui esdevenir. 
   
DRETS I OBLIGACIONS I Les obres finalistes que no resultin premiades o que no siguin adquirides, s’hauran de passar a recollir pel Traç entre els dies 15 al 31 d’octubre del 2018 de dilluns a divendres de 9 a 13h i 16 a 20h. 
 
Les obres que no siguin recollides en aquestes dates, quedaran a lliure disposició del Traç, sense que per això passin a formar part del seu fons. No s’admetran les obres que incompleixin les condicions o que no es presentin en les dates establertes. La participació en els premis suposa l’acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la decisió  dels respectius jurats.
 
PREMIS I L’obra premiada està dotada amb 2000 € i passarà a ser propietat del Traç, formant part del seu fons per ser exposada en qualsevol dels espais de l'escola. La persona guanyadora del Premi pintura Tat Vilà realitzarà una exposició al Centre Pere Pruna en el termini màxim d’un any des de la data del lliurament del premi. 
 
En qualsevol moment el jurat podrà declarar desert el premi. El premi està subjecte a la retenció impositiva que estableix la legislació vigent. La persona guanyadora cedeix al Traç els drets d’imatge, comunicació, publicació i reproducció de l'obra premiada en qualsevol mitjà o suport. El dissabte 6 d’octubre en la inauguració de l’exposició es farà entrega del premi.
 
JURAT I CARME ESPINET, Galerista / MERCÈ FIGUERAS, Directora del Traç Centre d’Expressió Plàstica / ASSUMPCIÓ MATEU, Artista visual i Doctora en Belles Arts / ÀLEX NOGUÉ, Artista visual i Catedràtic de la Facultat de Belles Arts de Barcelona  / MIQUEL PLANAS, Artista i Catedràtic d’Escultura de la Facultat de Belles Arts de Barcelona / MANUEL RUIZ ORTEGA, Artista i Pintor, Catedràtic de Dibuix de la Facultat de Belles Arts de Barcelona. 
 
Podeu descarregar les bases del concurs en el següent PDF: